Privacy Reglement

 

 

Dit document behoort toe aan;

 

All2gether B.V.

Adres: Kerkstraat-Zuid 19

5701 PL Helmond

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 66689295

 

Hierna te noemen:  All2gether

 

Verantwoordelijke

Binnen All2gether worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

All2gether is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat All2gether beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. In uw zorgdossier worden gegevens over uw gezondheid opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om overeenkomsten met de cliënt te sluiten en om die te kunnen uitvoeren, om de verleende zorg financieel af te handelen en om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te breiden.

 

Wanneer All2gether uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

All2gether gebruikt uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, nationaliteit, medicatie, relevante medische gegevens, gegevens van eerste verwant, gegevens over de indicatie/hulpvraag, financiële gegevens, gegevens over de verzekeringsmaatschappij/zorginstelling/zorgkantoor.

Indien bovenstaande persoonsgegevens niet rechtstreeks via u zijn verkregen, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

 

Grondslag verwerking
All2gether mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

a. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist;

b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan All2gether onderworpen is;

d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal van u of een ander natuurlijk persoon;

e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van All2gether of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

 

Extra informatie grondslag toestemming, sub a
De persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

 

Extra informatie grondslag uitvoering overeenkomst, sub b

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.
 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die All2gether van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

 

All2gether zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

 

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan All2gether waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

 

All2gether B.V.

Kerkstraat-Zuid 19, 5701PL Helmond

info@all2getherhelmond.nl

Telefoonnummer: 0492-745178

 

Bewaartermijn

All2gether bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

  

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

All2gether heeft gekozen om gebruik te maken van een externe FG. De FG functie wordt vervuld door: Zorg Zaken Groep gevestigd te Enschede. Zorg Zaken Groep wordt door All2gether bij privacy aangelegenheden betrokken.

 

Zorg Zaken Groep

Ariënsplein 2

7511 JX Enschede

info@zorgzakengroep.nl

 

Beveiliging persoonsgegevens

All2gether heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch via 0492-745178, via de e-mail: info@all2getherhelmond.nl of op de locatie van All2gether zelf. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

 

1. de heer M. Bernards, Office Manager van All2gether B.V.

 

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van Privacy Statement

All2gether behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.